Szkoła Branżowa I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Starogardzie Gdańskim kształci uczniów w następujących zawodach:
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • stolarz
 • murarz – tynkarz
 • fryzjer
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz realizują kształcenie zawodowe teoretyczne oraz praktyki na terenie Ośrodka. Pozostali uczniowie raz w roku realizują kształcenie zawodowe teoretyczne w ramach kursu w Centrum Kształcenia Zawodowego.
W celu podjęcia nauki w Szkole Branżowej należy dostarczyć następujące dokumenty:
 1. Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny
 2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli posiada)
 3. Dokumenty dotyczące stanu zdrowia ucznia, w tym karta zdrowia i karta szczepień ucznia (oprócz uczniów szkoły podstawowej SOSW w Starogardzie Gdańskim).
 4. Zaświadczenie o przydatności do zawodu od uprawnionego lekarza lub z Poradni medycyny Pracy
 5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 6. Zaświadczenie o wynikach egzaminu kończącego szkołę podstawową
 7. Odpis aktu urodzenia
 8. Podpisana umowa z pracodawcą jest warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły (nie dotyczy kucharzy mających praktyki w SOSW).

Uczniowie szkoły branżowej oprócz zdobywania kwalifikacji w zawodzie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje poprzez uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych takich jak; wolontariat, kółko teatralne, zajęcia taneczne, siłownia. Poza tym biorą udział w wycieczkach jednodniowych, kilkudniowych i biwakach. Uczestniczą w zajęciach organizowanych poza terenem ośrodka np. lekcje historii, kreatywności, warsztaty plastyczno – techniczne.
Jedną z dodatkowych atrakcji dla naszych uczniów są „Nocowiska” organizowane w szkole.

Kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój uczniów; przygotowanie ich do samodzielnego dorosłego życia