Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim jest miejscem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz autyzmem, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

Ośrodek prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Organizuje również wczesne wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi.

Wychowanków do Ośrodka kieruje Starosta Powiatu Starogardzkiego na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, lub w publicznej poradni specjalistycznej.

​Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 • Oddziały Przedszkolne, w tym oddziały dla dzieci z autyzmem
 • Szkoła Podstawowa Specjalna o 8 letnim cyklu nauczania
 • Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy o 3 letnim cyklu kształcenia
 • Internat
 • Szkoła przyszpitalna zorganizowana w Szpitalu dla Nerwowo i psychicznie Chorych w Starogardzie w skład której wchodzą:
  • Szkoła Podstawowa Nr 7,
  • Liceum Ogólnokształcące nr 3