Oddziały przedszkolne

Grupy przedszkolne

Do grup przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 9 lat. W placówce stworzone są warunki do wszechstronnego rozwoju w rodzinnej, akceptującej atmosferze.

W grupowych zajęciach przedszkolnych mogą brać udział dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem.

W bieżącym roku szkolnym 2023/2024  funkcjonuje sześć grup przedszkolnych:

 • P1 „Żabki”- mgr Sabina Podolna
 • P2 „Biedronki” -mgr Sylwia Osiak
 • P3 „Kotki” – mgr Wioletta Sarnowska
 • P4 „Liski” – mgr Kamila Sztormowska
 • P5 „Żyrafki”- mgr Barbara Kosecka
 • P6 „Misie”- mgr Monika Tomaszewska

W grupie przedszkolnej współpracuje nauczyciel i pomoc nauczyciela. Pracę zespołu wspomagają specjaliści, m.in: rehabilitant, psycholog, pedagog, logopeda;terapeuta integracji sensorycznej.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
-Janusz Korczak-

Wychowankowie

Wychowankowie przyjmowani są do grup przedszkolnych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydawane są przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Zajęcia dla przedszkolaków organizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

Każdy przedszkolak posiada Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dostosowany do jego możliwości, wieku rozwojowego, preferencji opracowany na podstawie diagnozy dokonanej przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w placówce. Dodatkowo dzieci przedszkolne mają prawo do korzystania z dodatkowych zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Celem naszej pracy jest :

 • stymulacja rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
 • poprawa jego nieharmonijnego rozwoju,
 • poznanie sposobów nawiązania kontaktu interpersonalnego z drugą osobą poprzez zabawę oraz naukę,
 • poznanie reguł bycia w grupie-jestem samodzielny, umiem współżyć i współdziałać z innymi,
 • doświadczenie samodzielności i sprawstwa w działaniu,
 • rozwój umiejętności poznawczych,
 • rozwój sprawności i dynamiki ruchowej,
 • rozwój koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • poprawa koncentracji uwagi,
 • poprawa umiejętności w obszarze myślenia, mowy, rozumienia i słuchania,
 • poznanie sposobów wyrażania emocji i uczuć dzieci poprzez ekspresję- siebie i innych,
 • wyrabianiu nawyku współdziałania w grupie.