Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest trzyletnią szkołą ponadpodstawową przeznaczoną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podstawa programowa składa się z dwóch części: z kształcenia ogólnego, w ramach którego uczniowie utrwalają i poszerzają zakres dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności, oraz z przysposobienia do pracy, czyli kształtowania właściwych postaw wobec pracy.

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie młodzieży do pełnienia ról społecznych oraz do samodzielnego i aktywnego, dorosłego życia i pracy w warunkach chronionych.

Kształcenie w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.

Uczniowie uczestniczą w wielu ciekawych zajęciach edukacyjnych, które w połączeniu z realizacją Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych przyczyniają się do rozpoznawania osobistych uzdolnień i upodobań, prowadząc do maksymalnego rozwijania ich potencjału.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy wydłuża obecność uczniów w systemie edukacyjnym nawet do 23. roku życia, co przyczynia się do poprawienia jakości ich życia.

Wykształcenie absolwentów SPdP może okazać się wartościowe dzięki temu, że jako osoby niewykwalifikowane w kierunku wykonywania konkretnego zawodu, mają większy wachlarz możliwości zatrudnienia przy wykonywaniu licznych prac pomocniczych.