Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy  – WOKRO

Informujemy, że Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kazimierza Kirejczyka w Starogardzie Gdańskim został wskazany przez Starostę Powiatu Starogardzkiego do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego na terenie powiatu starogardzkiego. Ośrodek powstał na mocy porozumienia zawartego w dniu 30.11.17r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Starogardzkim.

Celem działania WOKRO jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi
od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

Do zadań Ośrodka należą:

  • Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności terapeutycznej, psychologicznej, logopedycznej i fizjoterapeutycznej;
  • Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom;
  • Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju w warunkach i formach określonych w odpowiednich przepisach;
  • Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Jednym z założeń kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest utworzenie sieci ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, dla których priorytetem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Jednostkę, która ma pełnić rolę takiego ośrodka wskazuje starosta. Na terenie powiatu starogardzkiego zadania programu realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim.

Do najważniejszych zadań ośrodka należeć będą:

wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poradzenie sobie przez rodzinę z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzicom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie, m.in. usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

SOSW w Starogardzie Gdańskim jest przygotowany do pełnienia funkcji ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Placówka dysponuje odpowiednią bazą lokalową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i ciekawe pomoce, co pozwala prowadzić zajęcia w sposób atrakcyjny dla dzieci. Nauczyciele specjaliści zatrudnieni w ośrodku, prowadzący zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania posiadają przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju. Posiadają także kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności, czy zaburzeń dziecka, w szczególności są to logopedzi, neurologopedzi, surdologopedzi, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, psycholog, pedagog, oligofrenopedagodzy, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuci, terapeuci gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia specjalistyczne dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ośrodek będzie organizował w wymiarze do 5 godzin tygodniowo.
Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017 – 2021.
Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa, udział dziecka i jego rodziny w zajęciach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim, ul. Chojnicka 70, nr tel./fax: 58 5622269, adres e-mail: osw.starogard@wp.pl