Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to kompleksowe, wielospecjalistyczne i intensywne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów jego nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole. Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzi nieodpłatne zajęcia z udziałem rodziców na terenie placówki organizowane są od 4 do 8 godzin w miesiącu. Dyrektor Ośrodka obejmuje dziecko WWRD na podstawie wniosku rodziców oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Cele Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:

 1. Dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu radosnego dzieciństwa pomimo występujących zaburzeń
 2. Rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowego jego poznawania, rozumienie zachodzących w nim zjawisk
 3. Wykorzystanie przez dziecko potencjału rozwojowego jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych
 4. Dostrzeganie mocnych stron dziecka
 5. Udzielanie pomocy rodzicom dziecka w tworzeniu jak najlepszych warunków dla jego rozwoju (aranżacja otoczenia, dobór przedmiotów do zabawy, wskazówki do pracy w domu)

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju oraz kwalifikacje odpowiednie do danego rodzaju niepełnosprawności.

Prowadzone są następujące zajęcia:
 • logopedia, neurologopedia, surdologopedia
 • hydroterapia
 • usprawnianie ruchowe i fizjoterapia
 • muzykoterapia i rytmika
 • integracja sensoryczna
 • terapia metodą Vojty
 • arteterapia
 • surdopedagogika
 • tyflopedagogika
 • terapia całościowych zaburzeń rozwoju
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia ręki
 • zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne