Szkoła zorganizowana w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim

W szkole przyszpitalnej uczą się dzieci i młodzież w normie intelektualnej jak i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Nauczanie na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej odbywa się na dwóch oddziałach: oddział terapeutyczny dla młodzieży (XIIA) i oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich (XXIII).

Oddziały te obejmują diagnozą i terapią młodzież w wieku od 13 do 18 rż ze stwierdzonymi trudnościami okresu dojrzewania, zaburzeniami (nerwicowymi, zachowania i emocji, odżywiania, nastroju), zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, psychozą, zaburzeniami organicznymi oraz uzależnieniami.

Chcemy, aby nasza szkoła zapewniała przyjazne środowisko do uczenia się.

Uczymy w klasach łączonych, stosując przede wszystkim metody terapeutyczne i metody pozytywnych wzmocnień. O sukcesie w kontaktach miedzy nauczycielem a uczniem decydują kompetencje, osobowość nauczyciela i umiejętność budowania więzi emocjonalnej z uczniem.

Praca w placówce przyszpitalnej wymaga od nauczycieli dużej elastyczności w działaniach. Metody i formy zajęć dydaktyczno-wychowawczych zawsze są dostosowane do poziomu wydolności wysiłkowej, wiedzy i umiejętności danego dziecka oraz jego adaptacji do warunków szpitalnych.

Nadrzędnym celem pobytu uczniów – pacjentów szpitala jest leczenie, ale wraz ze wzrostem liczby uczniów oraz zmianami organizacyjnymi co roku zwiększa się ilość godzin realizowanych przez naszych nauczycieli. Obecnie kadra pedagogiczna szkoły zapewnia zajęcia edukacyjne oraz opiekuńczo – wychowawcze od godziny 8:00 do 19:00 (z uwzględnieniem przerw na posiłki i terapię prowadzoną przez personel szpitala).

W roku 2019 obchodziliśmy Jubileusz 10 lecia szkoły !