Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Kazimierza Kirejczyka,
z siedzibą w 83-200 Starogard Gdański ul. Chojnicka 70 tel. fax 58 562-22-69 e-mail: sekretariat@soswstarogard.pl


Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych panią Anna Dudek na adres mailowy: iod.@adudek.pl oraz zastępca inspektora ochrony danych panią Grażyną Kawczyńską na adres mailowy: iodgk@informacjebezpieczne.pl


Obowiązek informacyjny

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest  Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Kazimierza Kirejczyka, z siedzibą w 83-200 Starogard Gdański ul. Chojnicka 70 tel. fax 58 562-22-69 e-mail: sekretariat@soswstarogard.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych panią Anną Dudek poprzez adres e-mail: iod@adudek.pl oraz zastępcą Inspektora ochrony danych panią Grażyną Kawczyńską poprzez adres e-mail: iodgk@informacjebezpieczne.pl

Odbiorcy danych 

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz gdy nasze zadania realizują podmioty, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych).

Prawa osób 

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z realizacją zadania w interesie publicznym oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl   W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody oraz żądać usunięcia danych. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub drogą mailową.

 Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

KLIKNIJ ŻEBY OTWORZYĆ ⇒⇒⇒ Obowiązek informacyjny


Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • rekrutacja do Ośrodka na wolne stanowiska pracy,
 • realizacji obowiązku nauki,
 • realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję Ośrodka,
 • udzielania dzieci i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizacji statutowych zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Ośrodku,
 • realizacja obowiązków pracodawcy,
 • promocja działań placówki.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie:

 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
 2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,
 3. ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
 4. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela,
 5. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej
 6. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, innych przepisów prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej, innych przepisów nakładających obowiązki na Ośrodek, zgody

Okres przechowywania danych

Dane osobowe:

 1. Kandydatów będą przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane przez 12 miesięcy.
 2. Pracowników będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia stosunku pracy dla pracowników zatrudnionych od 01 stycznia 2019 roku, a dla pozostałych przez okres 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy. W przypadku wyrażenia zgody do dnia jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez okres przechowywania akt osobowych.
 3. Uczniów zawartych w teczkach będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia nauki, dane zawarte w arkuszach ocen będą przechowywane przez okres 50 lat.
 4. Zleceniobiorców będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 5. Innych osób będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz gdy nasze zadania realizują podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych, na które kandydat wyraził zgodę, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania danych.

Informacja o wymogu podania danych

​Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, aby urząd mógł zrealizować usługę. Ich nie podanie skutkuje nie prowadzeniem postępowania. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.