Metoda Marii Montessori

Maria Montessori (1870- 1952) zaliczana jest do grona reformatorów edukacji wczesnoszkolnej i umieszczana w nurcie pedagogiki alternatywnej. Fenomenem myśli Montessori jest postrzeganie dziecka jako niepowtarzalnej indywidualności i stwarzanie dla niego najbardziej optymalnych warunków rozwoju. Podstawą metody jest nauczanie wielozmysłowe, które umożliwia oddziaływanie na wiele zmysłów. Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Cele pedagogiki Montessori:

 • rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowanie szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowanie zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganie długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowanie postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnienie od nagrody,
 • formułowanie postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunek dla pracy innych,
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • osiąganie spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

Zadania pedagogiki Montessori:

 • uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami,
 • samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną i z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności,
 • koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań,
 • lekcje ciszy: dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych,
 • porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu,
 • społeczne reguły: dzieci uczą się przestrzegać reguł,
 • obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka.

Materiały Montessori

 • Oryginalny zestaw pomocy, zwany Materiałem Montessori posiada następujące cechy:
 • prostota, precyzja i estetyka wykonania,
 • uwzględnienie zasady stopniowania trudności,
 • dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka,
 • budzenia ciekawości i zainteresowań dziecka,
 • przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego,
 • konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów,
 • logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych,
 • ograniczenie: dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu.

Można go podzielić na następujące kategorie:

 • materiał do ćwiczeń z praktycznego życia- związany z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi,
 • materiał sensoryczny- rozwijający poznanie zmysłowe, służy pobudzaniu aktywności umysłowej,
 • materiały do nauki języka, matematyki, kultury i innych dziedzin wiedzy,
 • materiały artystyczne związane z ekspresją muzyczną, plastyczną i zręcznościową dziecka.